grade O nás

Dobrovoľný hasičský zbor v Moravskom Lieskovóm existuje od roku 1905. Našou hlavnou úlohou je zdolávanie požiarov a pomoc pri živelných pohromách v rámci našich technických a odborných možností, výchova detí v oblasti ochrany pred požiarmi, požiarna prevencia na území obce ako aj spoluorganizovanie rôznych kultúrnych akcií v obci. Zásahovým obvodom je hlavne katastrálne územie obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie, no v prípade potreby aj okolitých blízkych obcí. Zásahová jednotka obce je v súčasnosti schopná poskytnúť pomoc buď na priamu požiadavku od spoluobčanov, alebo ako posilová jednotka Hasičského a záchranného zboru v rámci vypracovaného Požiarno-poplachového plánu okresu NMnV. V súčasnosti má náš hasičský zbor 50 členov od 15 do 100 rokov. Hlavnou náplňou našej činnosti je ochrana pred požiarmi a boj s nimi. Okrem tohto sa zúčastňujeme aj hasičských súťaží, jednu sami organizujeme a podieľame sa na príprave takmer všetkých akcií v obci

assignment História

V našej obci prvý hasičský zbor založili v roku 1905, vlastnil jednoprúdovú ručnú striekačku. Počas I. svetovej vojny mal zbor prestávku (nie sú žiadne zmienky o zbore). Po niekoľkých zmarených pokusoch bol dňa 7.11.1926 v obci znovu založený 25 členný hasičský zbor, zakúpili hasičskú výstroj a štvorkolesovú striekačku na jar roku 1927. Do roku 1937 zbor zlikvidoval 27 požiarov v obci. V roku 1941 mal zbor 27 členov a 10 sestier sanitárneho odboru. Po roku 1952 bola činnosť zameraná hlavne na výcvik, po ktorom nasledovali súťaže družstiev. Dlhoročná túžba členov sa splnila, keď bola v roku 1956 zboru odovzdaná motorová striekačka PS 8. Činnosť v 60 rokoch oslabla a to hlavne v poklese odborného výcviku a účasti na súťažiach. K oživeniu zboru došlo v roku 1965 – 66 vybudovaním novej hasičskej zbrojnice pri pálenici. V ďalších rokoch potom nasledovali úspechy na súťažiach, keď členovia zboru reprezentovali našu obec. Organizovali aj vlastnú hasičskú súťaž o Putovný Podjavorinský pohár. V roku 1984 už mal náš zbor 41 členov a 5 členiek. Ďalší veľký útlm nás postihol koncom 90 rokov, spôsobený hlavne nedostatkom mladých členov, ktorí by prevzali dlhodobú aktívnu činnosť od svojich starších kolegov a nedostatkom finančných prostriedkov na obnovu zastaralého materiálno-technického vybavenia, techniky a hasičskej zbrojnice. Náš zbor opúšťalo šťastie a zostal nečinný. Keď obec postihla v roku 1997 živelná pohroma – veľká povodeň, tak ako býva zvykom, že ľudia sa v zlom zjednotia a pomáhajú si, tak sa začal prebúdzať aj náš zbor počas likvidácie jej následkov. Do roku 2000 sme získali veľa mladých nových členov a začiatkom roku 2001 bolo zvolené oficiálne nové vedenie hasičského zboru, čím sa obnovila v obci dlhodobá tradícia hasičstva. Novozvolený veliteľ zboru a predseda DHZ Bc. Radoslav Pavlík a veliteľ jednotky DHZ Marián Janiga so svojím výborom zriadili zásahovú jednotku a týmito skutočnosťami sa odštartovala nová éra nášho zboru v obci. V roku 2010 bolo podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR JUDr. Róbertom Kaliňákom, Obecnému hasičskému zboru slávnostne odovzdané úplne nové hasičské auto IVECO DAILY. Vozidlo je vybavené kompletne technickými prostriedkami potrebnými k zásahovej činnosti a skvalitnilo činnosť nášho zboru pri stále sa zvyšujúcich nárokoch. Naša jednotka sa okrem zásahovej činnosti, zúčastňuje pohárových súťaží a od roku 2002 každý rok organizuje vlastnú súťaž o putovný Podjavorinský pohár. Dobrovoľní hasiči z našej obce si tento rok v septembri pripomenuli 110 výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti boli vyznamenaní niektorí členovia a funkcionári DHZ najmä udelením medaile za vernosť 40 r. Bušovi Miroslavovi a Sarkócimu Stanislavovi, 50 r. Drobnému Jozefovi, 60 r. Sýkorovi Ivanovi. Pre znižovanie škôd spôsobených požiarmi je dôležitý včasný zásah, čoho základom je dobrá fyzická a psychická pripravenosť členov, kvalitná technika, ale hlavne ľudia, ktorí to robia srdcom vo svojom voľnom čase. Sme jedna veľká rodina a touto cestou všetkým ďakujem.

account_circle Naše družstvo

drafts Kontakt

Kontaktné informácie:

mail: dhz.moravskelieskove@gmail.com